Gwarancje i zwroty

Gwarancja firmy Xerox wynosi:

24 miesiące - na biurowe urządzenia drukujące

12 miesięcy - na produkcyjne urządzenia drukujące

90 dni - na materiały eksploatacyjne i części zamienne do urządzeń drukujących

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

a) dotyczy Użytkowników posiadających status konsumenta

1. Użytkownik posiadający status konsumenta (§ 1, pkt. 2c Regulaminu) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (czternastu dni) od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pisemnie  na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy  biuro@acs.com.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedawcy.  Sprzedawca  niezwłocznie przesła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie,  a w każdym przypadku nie późniejniż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

4. Konsument zobowiazany jest dostarczyć lub odesłać pocztą zwracany towar na adres Działu Reklamacji: ACS  Sp. z o.o., ul. Hery 23,  01-497 Warszawa. 

5. Zwrotowi na rzecz konsumenta podlegają wszystkie opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów, w tym zwrotne koszty przesyłki pocztowej w terminie 14 dni od otrzymania lub potwierdzonego wysłania zwaracanego towaru.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodzi sie na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem

7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

b) dotyczy Użytkowników nie posiadających statusu konsumenta oraz konsumentów, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

1. Użytkownik nie posiadający statusu konsumenta może odstąpić od umowy za zgodą Sprzedawcy.

2. Kosument, który jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych może odstapić od umowy za zgodą Sprzedawcy.

2. Tryb odstąpienia od umowy i procedura zwrotu towaru oraz rozliczeń odbywa się na zasadzie wzajemnego porozumienia. 

 

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Użytkownik składa reklamacje pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedającego lub elektroniczną na adres:  biuro@acs.com.pl 
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy. 
3. Warunkiem rozpatrzenia przez Sprzedawcę  reklamacji jest:
   a) posiadanie przez produkt wad fabrycznych, uszkodzeń lub niezgodność dostawy z zamówieniem
   b) dostarczenie towaru reklamowanego do Działu Reklamacji na adres:  ACS Sp. z o.o., ul. Hery 23, 01-497 Warszawa wraz z dokumentem reklamacji i oryginalnym opakowaniem.
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonych towarów Sprzedawca spróbuje naprawić wadliwy towar, a jeśli będzie to nieskuteczne to dostarczy Użytkownikowi nowy niewadliwy egzemplarz. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego egzemplarza nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci kupującemu uiszczoną przez niego cenę.